تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : رادیو اقتصاد
مهمان : پویا ودایع  

موضوع : استعدادیابی

 


تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : پویا ودایع  
سیزده فروردین ۹۵ 
موضوع : پویا ودایع برگزیده ۹۵ جوان برگزیده