چطور سخنرانی کنیم ؟

چطور سخنرانی کنیم ؟

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺧﻮدﺗﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن، و ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

اﻋﺘﺮاف ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ : ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﻢ ﭼﻨﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻢ را ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و دﭼﺎر ﺗﺮس ﻣﻲ ﺷﻮم ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻢ درﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ، درﺳﺖ ﺣﻮاﺳﻢ را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻢ و درﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورم ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ. ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﺟﻤﻊ اﻳﺴﺘﺎده ام، ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ. ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﻜﺎرم ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻢ را ﺧﻴﻠﻲ روﺷﻦ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد را ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﺪ، در ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ.

 

ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮي دوﻃﺮﻓﻪ وﺟﻮد دارد. اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎري، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻓﻮري ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﺎﻫﺪه واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻼش در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ي ﺻﺤﺒﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﻟﻔﺎظ ﺗﺎزه، ﺳﺨﻨﮕﻮي ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻤﺘﺎزي ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرات ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺒﺘﺬل ﻛﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺘﻴﺎز و ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻛﻠﻤﺎت را درﺳﺖ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺟﺮأت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ در ﺣﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﺪه، ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ دﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻣﻌﺪود داده ﻧﺸﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزي ﺗﻨﻴﺲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮورش دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮق اﻳﻦ ﻛﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻳﺴﺘﺎده در ﺟﻠﻮي ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﺣﺘﻲ ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻋﺪه، ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮك و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺣﺮف زدن را در ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻨﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻴﻮه ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن آن را آﻣﻮﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داد. ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ را در ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺿﻌﻔﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﺸﻒ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه و ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﻲ زﻳﺮ اﺳﺖ :

 

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎري اﺻﻮل و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف- ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن- آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ- ﻣﻜﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ- زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ- ﻣﻘﺪﻣﻪ- ﻣﺘﻦ- ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎت و ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻛﺮدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي- ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻬﺮه ﮔﺸﺎده ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻛﻨﺸﻬﺎ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم
  

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﺎري

 ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دو روش ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. روش ﻛﻼﻣﻲ، ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎي ﮔﻔﺘﺎري و ﻧﻮﺷﺘﺎري اﺳﺖ؛ ﮔﻔﺘﺎري، ﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺖ وﻧﻮﺷﺘﺎري، ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ % ۷۴ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻮه ﮔﻔﺘﺎري و ﻓﻘﻂ % ۲۶  آن ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻣﺎر ﻛﻪ ﺑﻪﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻲ ﺳﻮادي در آﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ را درارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎري، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ، اﻣﺘﻴﺎزات وﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﺳﺎزد. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

 

آﻧﻲ اﺳﺖ. ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻤﺎت در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ، ﭼﻮن از ﺷﻨﻴﺪن ﺑﻘﻴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎزﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.

ﺛﺒﺖ آن در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه دﺷﻮار اﺳﺖ. ذﻫﻦ از راه ﺷﻨﻴﺪن ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از راه دﻳﺪن.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ از واﻳﺖ ﺑﺮد و اﺳﻼﻳﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﺣﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮدم از وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﺤﻮه ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد ﻣﺎ در ﺑﺎره ﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻇﺮاﻓﺖ ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ؛ از ﺷﻴﻮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻓﺮادي ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺘﻪ اﻳﻢ، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺤﻮه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ اﺳﺖ. از اﻣﺘﻴﺎزات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﺎري راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻻزم ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.

 

ﻣﺎ از ﭼﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ، و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ :
 
– ﻟﺒﺎس و وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي. ﺗﻤﻴﺰي، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻟﺒﺎس و ﺳﺮ و وﺿﻊ.
– رﻓﺘﺎر و ﻛﺮدار. ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد، ژﺳﺘﻬﺎ و ﺣﺮﻛﺎت، و اﻋﻤﺎل.
– ﮔﻔﺘﺎر. ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ.
-ﺷﻴﻮه ﺑﻴﺎن. ﻟﺤﻦ ﻛﻼم واراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

سخنرانی -فن بیان -زبان بدن

اﺻﻮل و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ

 
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ. رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﭼﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺰارﺷﻲ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ و ﭼﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از زﻳﺮدﺳﺘﺎن و ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ :

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول – آﻣﺎده ﺷﺪن /  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم – اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدن  /  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم – ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ

 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : آﻣﺎده ﺷﺪن سخنران
 
“دﻳﻞ ﻛﺎرﻧﮕﻲ” در ﻛﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : » ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. در ﺑﺎره اش ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻔﺖ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺶ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﻲ روﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﭼﺒﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ، ﻣﻮﻗﻊ اﺻﻼح ﺻﻮرت، دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺳﻮار اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﺷﺪن، ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎر و ﺧﻼﺻﻪ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ. درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ و آن را ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ روز ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎره آن ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻛﺮد ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ . 
 
ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ، ﺟﻮاب ﺷﺶ ﺳﺆال زﻳﺮ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ :

ﭼﺮا ؟ ﻫﺪف ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ؟ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و در ﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺧﻼﻗﻲ، و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ؟
ﭼﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ؟ در ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻊ آوري، آﻣﺎده و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﻮد ) ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﻛﺠﺎ؟ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ، وﺳﻌﺖ، وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ، و ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ؟
ﭼﻪ وﻗﺖ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ، ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ، و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻌﺪي ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﭼﻄﻮر؟ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻧﻈﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ اراﺋﻪ دﻫﻢ ؟
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﺶ ﺳﺆال و ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﭼﻴﺴﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ ؟ اﮔﺮ ﻫﺪف از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺪاﻧﻴﺪ، ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻴﺮاﻫﻪ رﻓﺘﻦ، اﻳﻦ در و آن در زدن، و ﺿﺪ ﻧﻘﻴﺾ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ؛ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﮔﻴﺞ و ﺳﺮ درﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ در آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺎر ﻫﺪف و ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن، اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻴﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن

وﻗﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺨﺼﺺ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺧﻼﻗﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ، ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻋﻼﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ. ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و درﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺼﻒ ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﻲ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن، ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درك، ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎي آﻧﺎن ﺗﺪارك ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﻧﻴﺰ از ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.

آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، ﺟﻤﻊ آوري و آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﻨﻴﺪ. دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺪاﻧﻴﺪ در ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻴﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ دارﻳﺪ و ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، در آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﻮد.

ﻣﻜﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ

وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ، وﺳﻌﺖ ، و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم را ﻗﺒﻼً ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ.ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮان، ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ را در اﺗﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﺧﻔﻪ و ﮔﺮم ﺑﻴﺪار ﻧﮕﻬﺪارد.ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎ و ردﻳﻒ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ دور ﻧﺒﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻋﺪه ﻛﻤﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، اﺗﺎق ﻛﻮﭼﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺪ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻋﺪه ﻛﻤﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، از ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﻮ را ( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم) از ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺪاﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻦ و وﺟﻮد ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، از ﺣﺮارت و ﺷﻮق ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤﻲ ﻛﺎﻫﺪ. ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺳﺨﻦ، ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﮔﺮد ﻫﻢ آورﻳﺪ. اﮔﺮﻋﺪه ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ، در ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ﻳﺎﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ.ﻧﻮر اﺗﺎق و ﺻﺤﻨﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. اﺗﺎق ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻮر روي ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﻴﻔﺘﺪ. ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ روي ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﺰﺋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮ از اﻟﻔﺎﻇﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻲ آورﻳﺪ.

 

زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻌﺪي را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻃﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ و ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻛﻤﻲ زودﺗﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ. در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد، ﺣﺎل و روز ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن در زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ، ﻗﺒﻞ از ﻧﻬﺎر ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎر، وﻳﺎ ﻋﺼﺮ و در ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري اﺳﺖ، را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎر اﺳﺖ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ از ﻓﻴﻠﻢ و ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺎﻟﺐ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﺤﻦ ﺻﺪا را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ.ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ در اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن، ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺎنﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮاي اراﺋﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ زﻳﺮ آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ:  ﻣﻘﺪﻣﻪ  /  ﻣﺘﻦ   /ﻧﺘﻴﺠﻪ

اﻟﻒ- ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﺷﺮوع ﺻﺤﺒﺖ، ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎره ﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ، داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ دارد و ﭼﺮا و ازﭼﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاي ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻔﻴﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ارﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺨﻨﺮان در اﺑﺘﺪاي ﺻﺤﺒﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺷﻤﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را دارا ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ راه ورود ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻫﻤﻮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ، روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺳﺨﻦ، ﻳﻚ ﺷﻌﺮ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ، ﻣﺮﺑﻮط و زﻳﺒﺎ، ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺑﺰرﮔﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :

 

  • ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ 

 

  • روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف

 

  •  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﺒﺖ

 

ﻳﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻮﺗﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا، ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻳﺪ. ﻧﺸﺎن دادن ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮﺟﺎﻟﺐ، ﻧﻘﺸﻪ و ﻧﻤﻮدار و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺆال ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ب- ﻣﺘﻦ: ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻫﺪف و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻳﺪ در ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ، و از آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ، از داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ؛ و ﺑﺮاي ارﺋﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ – ﺣﺎوي ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻻﻳﻞ، آﻣﺎر و ارﻗﺎم- ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد، از ﺷﻮاﻫﺪ، ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﻟﻄﻒ و ﻣﺰه اي ﻧﺪارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻃﻘﺎن ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء و اﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻞ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ.اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ذﻛﺮ ارﻗﺎم و اﻋﺪاد دارد، آﻧﻬﺎ را اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ.ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮد. ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮر در ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل وﺳﻌﺖ ﺧﺎك ژاﭘﻦ ۳۱۳۳۰۰ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن (ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ).

پ- ﻧﺘﻴﺠﻪ: در ﭘﺎﻳﺎن ﺻﺤﺒﺖ، ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي  سخنرانی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﮕﺬارﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻜﺎت را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﻴﺎم ﻛﻠﻲ ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم و ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺿﻮح اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ.ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد، ﻟﻄﻴﻔﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه و ﺟﺎﻟﺐ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ.اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺎﻃﺮه دﻟﭙﺬﻳﺮي از ﺷﻤﺎ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺘﺎن در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .

تمرین کنید . تمرین کنید ….سخنرانی کنید ……… روزوﻟﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﺷﺶ داﺋﻤﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻋﺎدت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺟﻠﻮي آﺋﻴﻨﻪ، در ﺣﻀﻮر ﻳﻚ دوﺳﺖ، ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

پویا ودایع 
ادامه دارد ……..

 

1 نظر
  1. عسل می گوید

    بی صبرانه منتظر ادامه ی این مطلب مهم هستم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.