ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی

اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮري ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺳﺨﻨﻮران ﻣﺎﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آن را ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻳﻒ ﻫﻨﺮي درآﻣﻴﺰﻧﺪ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮي ژرف ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬارد. ﻫﻔﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻬﻢ در ﺳﺨﻨﻮري ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎري ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ :

یک . از ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذﻫﻨﻲ ﺧﻮد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت، ﺗﺼﺎوﻳﺮي را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰيﻛﻨﻴﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاس را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪو ﺻﺪاﻫﺎ و ﻳﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮ را در ﻓﺮد ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ “ﻣﺎرك ﺗﻮاﻳﻦ” را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮي در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟ » ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ، اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻄﺮ ﺧﻮش ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﻪ ﻛﻔﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﮕﺪﻣﺎﻟﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ .«

دو. ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻜﺲ، اﺳﻼﻳﺪ و ﻓﻴﻠﻢ ﺟﻤﻼت ﺧﻮد را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ. سخنران تصویری باشید .

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻓﻘﻂ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرﻳﻢ وﻟﻲ اﮔﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ در آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻲ درﺻﺪ آن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد. ﺣﺎل اﮔﺮ از ﻫﺮدو ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي ﻳﻜﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻓﻘﻂ ﻳﺎزده درﺻﺪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ در

درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻣﺪد ﺑﮕﻴﺮي و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﻮان ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺧﺎﻟﺖ دﻫﻴﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﻳﺪ.

سخنرانی - نفوذ کلامسه. ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ سخنران ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﻔﻬﻴﻢ آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎي زﻧﺪه و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻃﺮز ﻛﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮ در ﻋﻤﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد.

چهار. ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ و داﺳﺘﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

سخنران باید نکته مهمی را رعایت کند : اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ داﺳﺘﺎن، ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻳﺎد آوردن آن در سخنرانی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

پنج . در ﻓﻬﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﻜﻠﻢ ﺧﺎﺻﻲ دارد. ﮔﻮﻳﻨﺪه در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺮد را ﺑﺴﻨﺠﺪ و در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺮوي درك و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ، و ﺷﺨﺼﻴﺖ وي ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و از ﻫﻤﺎن واژه ﻫﺎ و ﻫﻤﺎن ﺳﺒﻚ ﺗﻜﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﭘﻴﺎم را ﺳﺎده ﺗﺮ درك ﻛﻨﺪ.

شش . از ﻓﻦ ان.ال.ﭘﻲ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ سخنرانی  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرز ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺣﻲ اﻓﺮاد و ﺗﻘﻠﻴﺪ از آن اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﻳﺪ، ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻓﺮادﻫﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻟﺤﻦ ﺻﺪا، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻬﺮه، ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ذﻫﻨﻴﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﻦ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻼﻣﻲ( ان.ال.ﭘﻲ ) ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.

سخنرانی و تاثیر کلام در ان

هفت . از ﻧﺎم اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﺎم ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﺣﺴﻦ رواﺑﻂ دارد. “دﻳﻞ ﻛﺎرﻧﮕﻲ” ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: » ﻧﺎم ﻫﺮﻛﺲ دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ آواﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻣﻲ ﺧﻮرد« وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻄﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﺧﻮد و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ اﻋﺘﺪال را در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﻔﻆ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آدم زﺑﺎن ﺑﺎزي ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ را دارﻳﺪ.

 

1 نظر
  1. sahar khorami می گوید

    کاملا درسته در تایید فرمایش شما می خواستم عرض کنم
    من قبلا فکر می کردم تاثیر کلام در مخاطب بسیار زیاده اما تاثیر یک تصویر به مراتب بیشتر از هزار کلام نافذ هست ذهن ما در کودکی اول تصاویر رو می بینه و کم کم اسم اشیا و تصاویر رو یاد می گیره به همین دلیل تصویر خیلی ماندگار تر و تاثیر گذار تر از کلام هست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.