مرور رده

آموزش فن بیان

چگونه سخنرانی را شروع کنیم؟

برای خیلی از ما آدم هایی که دلمان می خواهد کسب و کارمان رشد کند، چگونه سخنرانی کردن بسیار مهم است. دلمان می خواهد یک سخنرانی تمام عیار داشته باشیم و در همان دقایق اول نظر مشتریان را به خودمان جلب کنیم.

چرا به فن بیان قوی نیاز داریم؟

ما در تمام مراحل زندگی خود به فن بیان قوی نیاز داریم، در محل کار به فن بیان نیاز داریم تا بتوانیم نظرات و پیشنهادات خود را به گوش رئیس برسانیم، در مذاکرات شرکت کنیم و یک سخنرانی موفق و حرفه ای داشته باشیم،

آموزش فن بیان با چند راهکار ساده

یکی از مهمترین راههای برقراری ارتباط، داشتن فن بیان است! فن بیان بسیار مهم است و باعث می شود بتوانید در زندگی شغلی و زندگی شخصی به اهدافتان برسید و به کامیابی های بزرگی دست یابید. در واقع نفوذ کلام باعث می شود مخاطبان نظرشان به سمت شما باشد…

۳ قانون مهم برای داشتن سخنرانی تاثیرگذار

داشتن یک سخنرانی تاثیر گذار به این معناست که شما در چند قدمی رسیدن به اهدافتان ایستاده اید! یک لبخند رضایت بخش می تواند زمین و زمان را به هم گره بزند و شما فقط با یک جمله‌ی کوبنده، نمودار فروشتان را به اوج برسانید! موفقیت و رسیدن به یک فروش…

چند توصیه برای اینکه فن بیان قوی داشته باشیم !

خوب صحبت کردن و داشتن فن بیان قوی یک مهارت است و افرادیکه از این نعمت برخوردارند می توانند در تمامی مسائل، مشکلات و دغدغه هایشان را حل کرده و به اهدافی که می خواهند برسند. فرقی نمی کند می خواهید شعری را برای کودکی بخوانید و یا یک سخنرانی…

چرا به فن بیان قوی نیاز داریم؟

به صراحت می توان گفت: برای اینکه بتوانیم موفق شویم و کسب و کارمان را به موفقیت و پیشرفت برسانیم، باید فن بیان قوی داشته باشیم. باید بتوانیم خوب صحبت کنیم، به بهترین شکل پیاممان را به مشتری انتقال دهیم تا بتوانیم در رتبه خوبی قرار بگیریم و…

چگونه سخنرانی کنیم تا دیگران جذب ما شوند

بسیاری از مردم دنبال بهترین راه ترغیب مردم به گوش دادن و بهره بردن از سخنرانی هستند، در این جا به دو توصیه مهم اشاره می‌شود. که عبارتند از: قدرت تصاویر بهره گرفته و محتوای سخنرانی خود را با آن همراه سازید. راه دوم استفاده از داستان‌گویی…

چرا برای یک سخنران شدن نیاز به مربی داریم ؟

ایا با فیلم نگاه کردن و کتاب خواندن می شود در جمع صحبت کرد و عالی  شد ؟ ایا باید مربی بگیریم  ؟ خیلی از ما ها نیاز داریم که در یک جا سخنرانی کنیم  و یک محصول را توضیح دهیم . اما شاید 90 درصد افراد نمی دانند از کجا شروع کنند و چگونه اصلا…

چطور سخنرانی کنیم ؟

چطور سخنرانی کنیم ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﺧﻮدﺗﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن، و ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ، از…

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮري ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﻲ…