تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : رادیو اقتصاد
مهمان : پویا ودایع  

موضوع : استعدادیابی

 


تاریخ ۲۸ اسقند ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : پویا ودایع
تاریخ : 

موضوع : چند زنی

 


تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : پویا ودایع
تاریخ : 

موضوع : دقت کلامی

 


تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : پویا ودایع  
سیزده فروردین ۹۵ 
موضوع : پویا ودایع برگزیده ۹۵ جوان برگزیده 

 


تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : پویا ودایع  
تاریخ
موضوع : بند کفش

 


تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

رادیو ملی : پویا ودایع  
تاریخ : 
موضوع : چرا ارتباطات بسیار مهم است