رادیو توسعه ( آموزش های رایگان )

تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره :  نمی دونم !
موضوع :  همایش و سمینار 

 

 

تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره :  صفر  یا  یک
موضوع : شروع و یک عذرخواهی


تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره : دو
موضوع : مهارت های لازم توسعه فردی 


 

تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره : سه
موضوع : مربی توسعه فردی 


تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره : چهار
موضوع :  چرا توسعه فردی ؟


تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره : پنچم
موضوع :  ترس خوبه !


تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷

رادیو توسعه : پویا ودایع  
فایل شماره : ششم
موضوع :  کتاب خواندن در توسعه فردی   


تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵

رادیو توسعه : پویا ودایع  
موضوع :  شروع یک رویا


تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۵

رادیو توسعه : پویا ودایع  
موضوع :  آموزش زبان بدن در تدریس و سخنرانی ها